Nyponets Föräldrakooperativ

Föräldraförening

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att du som förälder är delaktig i ditt barns vardagsmiljö och kan påverka verksamheten på ett mycket konkret sätt. Det innebär också att vi alla tar ett gemensamt ansvar för verksamheten.

Nyponets förskola drivs av föräldrarna genom Nyponets förskolas ekonomiska förening. Föreningens syfte är att bedriva barnomsorg på uppdrag av Uppsala kommun. Varje familj som har barn på Nyponet är medlem i föreningen och det innebär att vi städar, har föräldratjänst, ingår i styrelsen eller en arbetsgrupp.

Den ekonomiska föreningen leds av en föräldrastyrelse som väljs vid årsmötet. Personalen är anställd av föreningen. Styrelsen ansvarar för den löpande driften medan personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten och omsorgen.

Verksamheten finansieras genom kommunbidrag. Barn placeras på förskolan genom kommunens barnomsorgskö.

Föräldraengagemang

För att hålla ned förskolans omkostnader, och därmed kunna upprätthålla en hög personaltäthet, gör föräldrarna följande på Nyponets förskola:

Planeringseftermiddag Varannan torsdag har personalen planeringsmöte klockan 15.00-16.00. Under den tiden och fram till kl.17.00 arbetar fyra föräldrar. Varje familj har två- tre planeringseftermiddagar per termin. Vilket tillfälle som passar bäst väljer man själv enligt principen »först till kvarn«.

Städning

Förskolan städas vardagskvällar, helger samt gemensamma storstädningar såväl inne som ute.

Vikarie när någon i personalen är sjuk anlitas i första hand en vikarie från förskolans vikariepool. Det händer i enstaka fall att det inte finns någon vikarie tillgänglig och då kan föräldrar ibland tillfrågas.

Styrelsen

Styrelsen består av fem personer (plus tre suppleanter). Styrelsen består 2019/2020 av:
ordförande Oskar Brunlid Jägare
vice ordförande Joakim Bergström
kassör Jonatan Kjellberg
sekreterare Emelie Lind
• städ & listansv. Mimmi Johansen

• suppleant Anna Karlin                                                                                                                           • suppleant Fredrik Oskarsson

Normalt har styrelsen möte en gång i månaden. “Styrelsen informerar” ligger med i informationsbladet NyponNytt som framställs av förskolechefen.

Arbetsgrupper

• Aktivitetsgruppen ordnar träffar för medlemmar, vissa aktiviteter för barnen samt bistår med fika etc. vid medlemsmöten eller arbetsdagar, ansv. Linn Henningsson
• Fixargruppen ordnar enklare reparationer löpande underhåll.
• Ansvarig för städ- och föräldrajourlista ser till att alla familjer väljer planeringseftermiddagar samt fördelar städtillfällena.
• Städansvarig ansvarar för städinstruktioner, listor och utrustning.
• Webbredaktören sköter hemsidan och mejllistor.
• Övriga uppdrag är kontaktperson för nya familjer .